Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden van De Blauwe Monsters BV

Artikel 1 / DEFINITIES

“De Blauwe Monsters” : Blauwe Monsters BV. te Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 70951837
“Opdrachtgever” : de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Blauwe Monsters een overeenkomst heeft gesloten.
“Algemene voorwaarden” : de algemene voorwaarden van Blauwe Monsters BV  (Artikel 1 tot en met 12)
“Overeenkomst” : de Overeenkomst tussen Blauwe Monsters BV en opdrachtgever die terzake van de Dienst tot stand komt op de wijze als bepaald in artikel 3.
“Dienst” : de door Blauwe Monsters BV. te verlenen online marketingdienst.

Artikel 2 / TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van Blauwe Monsters BV., waaronder met name maar niet beperkt tot Overeenkomsten en/of Overeenkomsten welke daar al dan niet rechtstreeks uit voortvloeien.
 2. Voorzover in tot Blauwe Monsters BV. gerichte aanbiedingen of aanvaardingen wordt verwezen naar andere (algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door Blauwe Monsters BV hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voorzover zulks voorafgaand aan het aangaan van Overeenkomsten expliciet en schriftelijk door Blauwe Monsters BV is aangegeven.
 4. Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

Artikel 3 / AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 1. Iedere door De Blauwe Monsters BV. uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend. Schriftelijke aanbieding zijn geldig voor de duur van 30 dagen te rekenen vanaf de dag der dagtekening.
 2. Vermelding van maten en/of gewichten, van afbeeldingen of tekeningen, van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid en samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Blauwe Monsters BV. schriftelijk is bevestigd.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Blauwe Monsters BV. de ongewijzigde aanvaarding door de opdrachtgever van het door Blauwe Monsters BV. aan de opdrachtgever gedane aanbod ontvangen is, zulks onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door Blauwe Monsters BV..
 4. Bij afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever van een door Blauwe Monsters BV. aan de opdrachtgever gedaan aanbod, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Blauwe Monsters BV. expliciet en schriftelijk aan de opdrachtgever meedeelt akkoord te gaan met deze afwijkende aanvaarding, één en ander onverminderd hetgeen zoals bepaald in het voorgaande artikellid.
 5. Alle door Blauwe Monsters BV. aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen de opdrachtgever en Blauwe Monsters BV. aangegane overeenkomsten, zijn gebaseerd op uitvoering in voor Blauwe Monsters BV. normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid in overwerktijden en/of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd dan worden de kosten daarvan als meerwerk gezien en brengt Blauwe Monsters BV. de opdrachtgever deze kosten als zodanig in rekening.
 6. Alle door Blauwe Monsters BV. vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is aangegeven.
 7. Ingeval de Opdrachtgever zulks schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de overeenkomst na totstandkoming daarvan uitsluitend zodanig gewijzigd worden als Blauwe Monsters BV. expliciet en schriftelijk aan de Opdrachtgever op een dergelijk verzoek heeft aangegeven. Voorzover de door de Opdrachtgever verzochte wijzigingen niet van geringe aard zijn, worden de kosten voor deze door Blauwe Monsters BV. als meerwerk aangemerkt en wordt de overeenkomst gewijzigd voortgezet ingevolge hetgeen door Blauwe Monsters BV. aan de Opdrachtgever is aangegeven.
 8. De opdrachtgever is verplicht om aan Blauwe Monsters BV. die medewerking te verlenen, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 9. Opdrachtgever zal bij uitvoering van de overeenkomst op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals, maar niet beperkt tot, elektrische spanning, licht, telecommunicatiefaciliteiten en hulpmaterialen aan Blauwe Monsters BV. ter beschikking stellen.
 10. Indien aan de zijde van Blauwe Monsters BV. enige vertraging in de levering en/of uitvoering van de overeenkomst mocht ontstaan welke direct of indirect voortvloeit uit het door de opdrachtgever niet verlenen van de vereiste medewerking zoals omschreven in dit artikel, zal Blauwe Monsters BV. ter uitvoering van de overeenkomst die rechtshandelingen treffen welke noodzakelijk zijn en zullen de daaraan verbonden kosten als zijnde schade aan de zijde van Blauwe Monsters BV. voor rekening van de opdrachtgever komen.
 11. Blauwe Monsters BV. is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening hulppersonen, waaronder ondergeschikten, in te schakelen. De kosten zoals genoemd in dit artikellid komen slechts voor rekening van Blauwe Monsters BV. voorzover de inschakeling van deze hulppersonen niet nader in de overeenkomst is omschreven.
 12. Ingeval partijen een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij iedere fase afzonderlijk door de opdrachtgever goedgekeurd dient te worden, is Blauwe Monsters BV. gerechtigd de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten ingeval de opdrachtgever voor de voltooide fase geen goedkeuring heeft gegeven en/of goedkeuring weigert.
 13. De startdatum van het contract is de 1e van de maand waarover de eerste factuur wordt verstuurd door Blauwe Monsters BV..
 14. De duur van de overeenkomst is maandelijks opzegbaar, mits anders in het voorstel is overeengekomen.
 15. De overeenkomst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd met de oorspronkelijke contractduur.

Artikel 4 / GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn verplicht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij welke hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis is gekomen ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaar makende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 2. Het is partijen niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van hun marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat tussen hen een zakelijke relatie bestaat of heeft bestaan, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende partij.
 3. Overtreding van het voorgaande artikellid maakt dat de overtredende partij aan de andere partij per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) verschuldigd is, zulks onverminderd het recht van partijen om de volledig door hen geleden schade op de overtredende partij te verhalen.
 4. Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van kracht.

Artikel 5 / LEVERING

 1. De door Blauwe Monsters BV. aangegeven levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, althans op het moment dat de opdrachtgever aan Blauwe Monsters BV. de voor levering benodigde inlichtingen heeft verstrekt en/of voorzover de opdrachtgever aan de op hem bij aangaan van de overeenkomst rustende verplichtingen heeft voldaan.
 2. De opdrachtgever zal Blauwe Monsters BV. bij overschrijding van de overeengekomen levertijd anders dan door overmacht, een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Blauwe Monsters BV. is in ieder geval eerst na ommekomst van deze redelijke termijn in verzuim van haar leveringsverplichting.
 3. In een geval als omschreven in artikel 3 lid 12, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de duur van het uitblijven van goedkeuring door de opdrachtgever, één en ander voorzover het uitblijven van deze goedkeuring niet het rechtstreeks gevolg is van enige tekortkoming in de nakoming zijdens Blauwe Monsters BV..
 4. Indien aan de zijde van Blauwe Monsters BV. gerede twijfel ontstaat aangaande het voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, met name maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichting, is Blauwe Monsters BV. zonder dat zij daardoor in verzuim van haar verplichtingen uit de overeenkomst geraakt bevoegd deze op te schorten.

Artikel 6 / BETALING

 1. Betaling van facturen geschiedt door de opdrachtgever binnen 30 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij Blauwe Monsters BV. expliciet en schriftelijk een andere betalingstermijn aan de opdrachtgever heeft aangegeven.
 2. Betaling van facturen door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek, compensatie en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij Blauwe Monsters BV. de opdrachtgever daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Bij gebreke van betaling door de opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de termijn als omschreven in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim van deze betaling. Ingeval de opdrachtgever in verzuim is, is deze aan Blauwe Monsters BV. over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 3% per maand verschuldigd, althans de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag voorzover de wettelijke rente de hiervoor genoemde contractuele rente mocht overstijgen.
 4. Door de opdrachtgever verrichte betalingen komen eerst in mindering op de ingevolge het vorenstaande artikellid aan Blauwe Monsters BV. verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de langst openstaande factuurbedragen.
 5. Blauwe Monsters BV. is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.
 6. Ten laste van opdrachtgever komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke, de laatste ten belopen van een percentage als vast te stellen volgens het alsdan vigerende incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, doch met een minimum van € 75,00.
 7. Blauwe Monsters BV. is gerechtigd binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.
 8. Alle vorderingen van Blauwe Monsters BV. op de opdrachtgever worden (al dan niet ingevolge de in artikel 9.1 genoemde ontbinding) direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel door iedere mededeling van en/of omstandigheid aan de zijde van de opdrachtgever waardoor Blauwe Monsters BV. gegronde vrees heeft dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten. Van een hiervoor genoemde omstandigheid is in ieder geval sprake, indien Blauwe Monsters BV. de opdrachtgever om aanvullende zekerheidstelling tot nakoming van zijn verplichtingen verzoekt en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende blijkt.
 9. De tarieven van Blauwe Monsters BV. worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.

Artikel 7 / EIGENDOMSVOORBEHOUD, INTELLECTUEEL EIGENDOM EN KNOW HOW

 1. Blauwe Monsters BV. behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken totdat volledig aan haar zullen zijn voldaan: 
  • de door de Opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de Overeenkomst geleverde of te leveren Diensten en/of Goederen;
  • vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst.
 2. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de resultaten van de werkzaamheden die Blauwe Monsters BV. in opdracht van de Opdrachtgever verricht, berusten bij Blauwe Monsters BV.. Voor zover aan het verkrijgen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten formaliteiten zijn verbonden, zal uitsluitend Blauwe Monsters BV. die kunnen verrichten.
 3. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht aan Blauwe Monsters BV. ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden noch anderszins onrechtmatig zijn ten opzichte van derden en vrijwaart Blauwe Monsters BV. voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van die materialen, gegevens, etc, door Blauwe Monsters BV. voortvloeien.
 4. Indien enige zaak in gevolge lid 1 of 2 aan Blauwe Monsters BV. toekomt, kan de Opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever mag echter deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren.
 5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Blauwe Monsters BV. uitdrukkelijk schriftelijk hiervoor toestemming geeft.
 6. Bij overtreding van het in lid 2 en lid 4 bepaalde is Opdrachtgever voor iedere overtreding een boete verschuldigd van € 5.000,- , onverminderd het recht van Blauwe Monsters BV. op volledige schadevergoeding.
 7. De Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een directe of indirecte arbeidsrelatie en/of zakelijke relatie met een huidig werknemer van Blauwe Monsters BV. aan te gaan nadat hij Blauwe Monsters BV. van dit voornemen schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en Blauwe Monsters BV. schriftelijk kenbaar heeft gemaakt hiertegen geen bezwaar te hebben. De voorgaande kennisgeving en goedkeuring geldt eveneens ten aanzien van een werknemer die nog geen zes (6) maanden uit dienst is bij Blauwe Monsters BV. Indien en voor zover Opdrachtgever gedurende het dienstverband van een werknemer bij Blauwe Monsters BV, alsmede na ommekomst van een periode van 6 maanden na einde dienstverband, een directe of indirecte arbeidsrelatie en/of direct of indirecte zakelijke relatie met deze (huidige of voormalige) werknemer wordt aangegaan, is Opdrachtgever gehouden een vergoeding aan Blauwe Monsters BV. te voldoen ter grootte van [100%] van de laatstelijk vastgestelde vergoeding inclusief vakantiegeld aan deze (huidige of voormalige) werknemer berekend over een periode van [twaalf (12)] maanden. Tenzij de partijen een andere regeling met vergoeding overeenkomen.

Artikel 8 / RECLAME

 1. De opdrachtgever is verplicht eventuele reclames ten aanzien van door Blauwe Monsters BV. aan hem geleverde zaken en/of diensten, alsmede ten aanzien van facturen binnen 30 dagen na levering van die zaken en/of diensten en/of de factuurdatum van die facturen schriftelijk en met redenen omkleed aan Blauwe Monsters BV. mee te delen.
 2. Het recht van reclame vervalt indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de opdrachtgever Blauwe Monsters BV. niet de gelegenheid heeft geboden de klachten zonodig ter plaatse op hun grondigheid te onderzoeken.
 3. Ingeval de opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald het recht van reclame inroept, blijft hij onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Blauwe Monsters BV. na te komen. Inroeping van het recht van reclame door de opdrachtgever geeft hem nimmer de bevoegdheid zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens Blauwe Monsters BV. op te schorten.

Artikel 9 / ONTBINDING

 1. Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van Blauwe Monsters BV. ingeval van verzuim van de opdrachtgever, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Blauwe Monsters BV. geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot winstderving.
 3. Het opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden tenminste twee (2) maanden voor het verstrijken van de overeenkomst.

Artikel 10 / AANSPRAKELIJKHEID

 1. Blauwe Monsters BV. is slechts aansprakelijk voor schade welke aan de zijde van de opdrachtgever is ontstaan ten gevolge van het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst door Blauwe Monsters BV., dan wel door Blauwe Monsters BV. ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, waarbij de hoogte van het door Blauwe Monsters BV. te betalen schadebedrag is beperkt tot de geldelijke waarde van de factuur waarin door Blauwe Monsters BV., dan wel door Blauwe Monsters BV. ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten toerekenbaar tekort is geschoten. Ingeval van duurovereenkomsten, dan wel overeenkomsten met een duur langer dan zes maanden, is de hoogte van het door Blauwe Monsters BV. te betalen schadebedrag beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal drie maanden van deze overeenkomst.
 2. Blauwe Monsters BV. is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.
 3. Voorzover de opdrachtgever schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van Blauwe Monsters BV., dan wel van door Blauwe Monsters BV. ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door Blauwe Monsters BV. te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 4. Naast aansprakelijkheid zoals in dit artikel is aangegeven, is Blauwe Monsters BV. niet aansprakelijk voor enige andere schade welke aan de zijde van de opdrachtgever mocht ontstaan.
 5. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Artikel 11 / OVERMACHT

 1. De tussen Blauwe Monsters BV. en de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke Blauwe Monsters BV. door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van Blauwe Monsters BV. is sprake, indien Blauwe Monsters BV. na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Blauwe Monsters BV. als bij derden van wie Blauwe Monsters BV. de ter uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Blauwe Monsters BV. ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Blauwe Monsters BV. als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Blauwe Monsters BV. slechts recht op de door haar gemaakte kosten, waaronder begrepen de vergoeding voor de reeds aan de opdrachtgever geleverde zaken. Voor het overige zijn partijen alsdan over en weer niet gehouden tot enige ongedaanmakingsverplichting en/of schadevergoeding.

Artikel 12 / GESCHILLEN

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam, zulks behoudens en voor zover dwingende competentieregels daaraan in de weg zouden staan.
 2. Op alle tussen Blauwe Monsters BV. en de opdrachtgever bestaande rechtsverhoudingen, waaronder precontractuele rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing.
 3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks verklaart.

op aanvraag kunt u van ons een PDF via de mail ontvangen